Rượu 12 con giáp

Rượu 12 con giáp là bộ sựu tập rất đặc biệt bên cạnh việc được dùng ghi lại thời gian, không gian, bói toán, cúng kiến … rất phổ thông trong văn hoá và tín ngưỡng dân gian, 12 Con Giáp gắn liền với lịch sử tư tưởng, đóng một vai trò quan trọng trong văn hoá dân tộc.